Top Image
CONCEPTOR INVEST AS

CONCEPTOR INVEST AS

Conceptor Invest AS har finansielle plasseringer som virksomhetsområde. Selskapet ble stiftet med en startkapital på kr. 100 millioner, og den verdijusterte egenkapitalen var per 31.12.2021 kr. 151 millioner. 

Selskapet oppnådde i 2021 en verdijustert avkastning på 7,4 %. Det bokførte resultatet ble kr. 41 millioner som gir en avkastning på i overkant av 39 %. Det er imidlertid den verdijusterte avkastningen som gir best uttrykk for den reelle verdiskapningen i selskapet, og den anses som tilfredsstillende i et litt vanskelig år. 
 

De verdijusterte resultatene vil vise seg i de bokførte tallene etter hvert som de blir realisert. Ved et eventuelt fall i verdiene vil dette reflekteres i både de verdijusterte og de bokførte verdiene ved at selskapet må nedskrive de bokførte verdiene til virkelig verdi, som tilsvarer de verdijusterte verdiene. 
 

Total bokført egenkapital per 31.12.2021 var kr. 147 millioner. Tilsvarende var den verdijusterte egenkapitalen kr. 151 millioner. I 2022 er selskapet tilført ytterligere kr. 100 millioner i ny egenkapital fra Conceptor AS. Conceptor AS ønsker at finansielle plasseringer over tid skal utgjøre en betydelig del av konsernets virksomhet, dels gjennom overføringer dels gjennom avkastningen i selskapet og dels ved tilførsel av ny kapital. Hensikten med å opprette virksomhetsområdet var at ikke alle konsernets midler skulle være investert i eiendom, og at konsernet ville oppnå en form for risikodiversifisering ved å plassere noe av kapitalen i andre virksomheter enn eiendom. Det er lettere å foreta raske disposisjoner i det finansielle markedet enn i eiendomsmarkedet, slik at man i større grad kan tilpasse konsernets risikotaking i forhold til markedet og egne forventninger til den fremtidige utviklingen. 

Conceptor Invest AS investerer ikke direkte i rente-instrumenter. Det innebærer at forvaltningen av såkalte høyrente-obligasjoner blir foretatt av eksterne rentefond. Disse høyrentefondene har investeringer i obligasjoner med en relativt høy risiko, og derfor også betydelig høyere kupongrenter. Selskapet ser høyrenteobligasjoner som et fint supplement til resten av porteføljen.
 

Selskapets største P/E-investering ble realisert i 2021. Denne ga selskapet en bokført gevinst på i overkant av kr. 30 millioner og var en sterk bidragsyter til det regnskapsmessige resultatet. Gevinsten var imidlertid i stor grad medtatt i den verdijusterte egenkapitalen ved inngangen av året. 
 

Omtrent halvparten av verdiene i selskapet var ved inngangen av 2021 investert i P/E-selskaper og direkte investeringer (aksjeselskaper som ikke er børsnotert). Ved realiseringen av den nevnte gevinsten i et av P/E-selskapene, gikk andelen plassert i denne typen eiendeler ned. Det er ønske å ha en relativt stor andel plassert i denne type investeringer, selskapet har ved årets utgang kommitert seg for betydelige beløp i ytterligere P/E-investeringer. P/E-investeringene blir satt bort til eksterne forvaltere, mens de direkte investeringene blir investert på lik linje med børsnoterte papirer. Da likviditetsrisikoen ved direkte investeringer er høyere, er det kun investert en mindre andel av kapitalen direkte.
 

De kommiterte midlene til nye P/E-fond er per balansedato ikke trukket på. Av den grunn hadde selskapet en relativt stor andel av kapitalen plassert i bank. Selskapets kontantandel vil i hovedsak være avhengig av hvor raskt trekk til nye P/E-fond kommer, samt investeringene i aksjemarkedet. Aksjemarkedet er fortsatt høyt priset i forhold til historisk prising og målt etter de fleste forholdstall. Selskapet er av den grunn ikke veldig eksponert her. 
 

Fortsatt lave renter, en oljeprisoppgang på ca. 50 %, samt fortsatt god inntjening i selskapene førte til at Oslo Børs var opp over 23 % i 2021. Den høye prisingen av aksjemarkedene gjør at det ikke kan forventes noen multippelekspansjon gjennom 2022. Det innebærer at selskapene må innfri markedets inntjeningsforventinger for inneværende år for å holde seg på et høyt nivå. I tillegg bør ikke inflasjonen, og derigjennom rentene, stige mer enn markedets forventninger. Den sterke oppgangen i matvarepriser, oljepris, strømpriser og råvarer generelt, gir forventninger om en fortsatt økende inflasjon. De sterke prisøkningene har medført at den norske regjeringen har innført tiltak for å redusere prisen på strøm til forbrukerne. Kostnadene stiger imidlertid på en rekke varer og tjenester og det forventes derfor et mer krevende lønnsoppgjør. 
 

Norske konsumenter klarer seg allikevel relativt bra gjennom prisøkningene som følge av en sterk stat og relativt robust personlig økonomi. I store deler av verden sliter folk mer med de store prisøkningene på energi og matvarer. Dette kan medføre stagflasjon som betyr at prisene fortsetter å stige samtidig som veksten blir redusert. Skulle man få stagflasjon i økonomien vil det innebære redusert inntjening i selskapene samtidig som avkastningskravet til investorene øker. Begge deler vil kunne være medvirkende til at aksjemarkedet vil falle. Skulle man få en stagflasjon vil dette være uheldig for verdensøkonomien, men antakelig vil Norge og Oslo Børs komme relativt godt ut av det på grunn av den relativt store eksponeringen norsk økonomi har mot råvaresektoren.  
 

Forventningene til 2022 er at det vil være vanskelig å oppnå særskilt god avkastning i verdipapirmarkedene. Conceptor Invest AS vil fortsette å holde en relativt stor del kontanter for å kunne kjøpe verdipapirer om markedene skulle korrigere kraftig, og vil dermed være godt posisjonert til å tåle et svakere marked.

 

 

Top Image