Top Image
ÅRSRAPPORT

2021

Top Image
ÅRET 2021
I 2021 fortsatte koronapandemien å påvirke verdenssamfunnet. Her i landet var det enkelte bransjer som fortsatt fikk merke det godt, men generelt sett var det høy aktivitet i økonomien, og fallende arbeidsledighet. Fortsatt lave renter og begrenset reisevirksomhet gjorde at norske konsumenter benyttet mye av sin disponible inntekt innenlands. Høyere energipriser og økende inflasjon bidro til å dempe kjøpekraften. 

Norges Bank varslet gjennom 2021 at det ville bli flere renteøkninger i nær fremtid, og at rentebanen skulle opp. Til tross for det så man ikke at det fikk særlige utslag i markedsyielden for næringseiendom. Inn i 2022 har de lange rentene trukket en del opp, noe som isolert sett bidrar til høyere avkastningskrav. 

Conceptor solgte seg ut av noen tilknyttede eiendomsselskaper i 2021. I tillegg ble det inngått avtale om salg av aksjene i Bratsberg AS. Gjennomføringen av denne transaksjonen skjedde først i 2022. I Conceptor Bolig ble det i 2021 igangsatt bygging av 338 boliger. Videre er 213 boliger solgt og 176 boliger ferdigstilt. De finansielle investeringene bidro med et godt årsresultat, og en verdijustert avkastning på ca. 7 %. 

Konsernet Conceptor fikk også i 2021 et tilfredsstillende resultat. Årsresultat ble kr. 107 millioner. I dette ligger da ikke resultatet fra salget av 50 % av Bratsberg AS hvor transaksjonen ble gjennomført i januar 2022.