Top Image
CONCEPTOR BOLIG AS

CONCEPTOR BOLIG AS

Conceptor Bolig utgjør et eget underkonsern i Conceptor, hvor Conceptor Bolig AS er morselskapet. Konsernet byggestartet i 2021 338 boliger med en samlet salgsverdi på over kr. 1.700 millioner. Konsernet solgte 213 boliger til en verdi av kr. 969 millioner i 2021. Per 31.12.2021 hadde konsernet en verdijustert egenkapital på kr. 564 millioner. 
 

Konsernet har tomter og rettigheter til å oppføre over 2.100 enheter alene eller i samarbeid med partnere. Det langsiktige målet er en tomtebank med potensial for 5.000-6.000 enheter totalt, for å understøtte et leveransemål på 500 boliger per år. Vekstambisjonene er høye, men konsernet skal vokse med kvalitet. Dette innebærer at veksten bør være jevn og med balansert risiko. Det skal gjøres gjennom skreddersydde prosjekter av høy kvalitet, rask gjennomføring, solid lønnsomhet og en effektiv organisasjon.
 

Det geografiske satsningsområdet er innenfor InterCity-satsingen på det sentrale østlandsområdet, men utenfor Oslo. Dette er et strategisk veivalg i forhold til at tomter er relativt sett dyrere og konkurransen større i og rundt Oslo sentrum. Fokusområder er tettsteder og byer med vekstpotensial i fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark, med nærhet til offentlig kommunikasjon, kollektivknutepunkter og sentrumsfunksjoner. Tomtebanken skal være sentrert innenfor det geografiske satsningsområdet, men med tilstrekkelig spredning for å unngå overeksponering mot enkeltområder.
 

Virksomhetsmål for Conceptor Bolig AS:

• Bli en ledende boligutvikler innenfor InterCity-satsingen på det sentrale østlandsområdet

• Prosjektene skal bidra til by- og tettstedsutvikling på steder der folk vil bo

• Bli blant topp tre prefererte boligutviklere i Norge for investorer og partnere

• På sikt overlevere 500 boliger per år

• Bygge bærekraftige og miljøriktige prosjekter med BREEAM-sertifisering som mål
 

De viktigste operasjonelle målene gjennom året i 2021 har vært å oppnå tilfredsstillende salg i de prosjektene som er lansert i markedet, samt å opprettholde god fremdrift i prosjektene som allerede inngår i konsernets portefølje. Covid-19 situasjonen har gjennom 2021 skapt generelle utfordringer i bygg- og anleggsbransjen knyttet til materialleveranser, underskudd på arbeidskraft/håndverkere og voldsomme prisøkninger på råvarer – spesielt trelast. Konsernet har til tross for dette hatt god fremdrift, helt i henhold til planen for 2021.
 

I forbindelse med at Conceptor Bolig AS ble medlem i Grønn Byggallianse i 2021 har konsernet iverksatt en prosess for å styrke den interne kompetansen knyttet til utvikling av bærekraftige bolig- og eiendomsprosjekter. Grønn Byggallianse har som målsetning å være den viktigste norske katalysatoren for en bærekraftig bygge? og eiendomssektor. I tråd med bl.a. eiendomssektorens veikart mot 2050, skal Grønn Byggallianse bidra til et klimanøytralt Norge, lukkede materialkretsløp, null utslipp av miljøgifter, null utslipp av klimagasser og helsefremmende bygg og områder. Konsernet ønsker å være med på denne reisen og styrker fokuset på bærekraft i alle prosjektene. Medlemskapet i Grønn Byggallianse tilrettelegger for kompetanseutvikling på dette området, i form av blant annet kunnskapsdatabaser, nettverk, samt verktøy- og sertifiseringsordninger for bærekraft (BREEAM). Konsernet planlegger å utvikle sitt første BREEAM-prosjekt i femte byggetrinn på Klosterøya Vest.
 

Conceptor Bolig AS har siden etableringen i 2016 jobbet tett med lokalsamfunn i utviklingsområdene og samtlige inngåtte avtaler er forlenget. I forbindelse med Langenga-prosjektet samarbeider konsernet med Asker Cykleklubb. Norges Cykleforbund bygger en helt ny sykkelvelodrom som nærmeste nabo til boligprosjektet. Tilsvarende avtale er inngått med Runar Håndball knyttet til prosjektet Haukerødtunet i Sandefjord, med Falk Håndball som sponsor og støttespiller ved prosjektet Indre Havneby i Horten, og med Ull/Kisa Fotball i forbindelse med prosjektet Jessheim Sør i Ullensaker kommune. I tilknytning til Sætre Havn har konsernet støttet opp om lokalt kulturliv i Hurum.
 

Conceptor Bolig AS har siden oppstarten jobbet aktivt og systematisk med kommunikasjonen i media og i sosiale kanaler – både i forhold til markedet, eiere/finansielle målgrupper, rekruttering og øvrige samarbeidspartnere. Kommunikasjon er et sentralt virkemiddel for å differensiere oss, skape troverdighet, bygge tillit og styrke salg.
 

Salgsstrategi kjennetegnes av markedstilpasning for boligprosjektene og videreutvikling av salgsapparatet i takt med veksten. Innenfor satsningsområdet er det til dels vesentlige lokale markedsforskjeller til tross for begrenset geografisk avstand. Markedstilpasninger for det konkrete prosjekt er derfor avgjørende for å skape interesse og godt salg.
 

Selskapet har en organisasjon av høyt kvalifiserte medarbeidere som er tilpasset utviklings- og vekstambisjonene. Fokusområder er effektiv og strømlinjeformet organisering med korte beslutningslinjer og skalerbarhet for vekst. Ledelsen og styret har i snitt over tyve års erfaring fra bransjen eller tilknyttet sine respektive kompetanseområder.


Se årsrapport for 2021 her.
For mer informasjon, se conceptorbolig.no
 

Top Image